O materskej škole

Materská škola je jednotriedna s kapacitou pre 16 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov, aj mladším, ak deti spĺňajú hygienické požiadavky a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Nachádza sa v malebnom prostredí obklopenom lesmi a peknou prírodou.

Zriaďovateľom je Obec Koromľa, štatutárnym zástupcom je starostka obce Mgr. Silvia Žeňuchová.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu „Šťastné dieťa“.
Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti,
utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.