Stravovanie

Školská jedáleň pri Materskej škole v Koromli poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca (rodič) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok uhrádza rodič dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín.

Obec Koromľa určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

Stravníci Desiata Obed Olovrant Spolu
Deti od 2-6 rokov 1,19 €

Strava je u nás energeticky primeraná, obsahuje všetky potrebné živiny, je ľahko stráviteľná, staráme sa o pravidelný prísun ovocia
a zeleniny. Jednou zo základných potrieb fungujúceho organizmu je dostatočný príjem tekutín (čaje, šťavy), deti dodržiavajú pitný režim.

Neprítomnosť dieťaťa (odhlásenie zo stravy) nahláste vedúcej ŠJ, pani Ubľanskej do 8.00h. ráno na telefónnom čísle 0918 607 977 alebo deň vopred. V opačnom prípade sa Vám bude účtovať plná stravná jednotka.

  • Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok v hotovosti do pokladne Školskej jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 25.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
  • V prípade neuhradenia finančného príspevku na stravovanie za 2 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, riaditeľka MŠ môže
    po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky /vylúčení/ dieťaťa z predškolského zariadenia.