Denný poriadok v našej materskej škole

Prevádzka tento školský rok je od 6.45 - 16.00 hod. Denný poriadok sme usporiadali tak, aby boli splnené požiadavky na životosprávu, aby bolo možné striedať rôzne druhy aktivít a aby rešpektoval potreby detí. Časové vymedzenie denného poriadku nám umožňuje pružne reagovať na aktuálnu situáciu v triede ako aj záujmy detí.

6.45 hod. – 9.00 hod. Schádzanie detí
Hry a činnosti podľa voľby detí
Vzdelávacie aktivity
Zdravotné cvičenie
9.00 hod. – 9.30 hod. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
Desiata
9.30 hod. – 11.45 hod. Vzdelávacie aktivity
Pobyt vonku
11.30 hod. – 12.00 hod. Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Obed
12.30 hod. – 14.30 hod. Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Hygiena
0dpočinok
14.30 hod. – 14.50 hod. Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Olovrant
14.50 hod. – 16.00 hod. Hry a činnosti podľa voľby detí
Vzdelávacie aktivity
Odchádzanie detí a koniec prevádzky