Poplatky

Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa Zákona č. 245/2008 § 59 a Vyhlášky Ministerstva Školstva Slovenskej republiky Č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, § 3.

Prevádzkový poplatok na mesiac: 4€


Kto je odplatenia prevádzkového poplatku oslobodený:

  • Dieťa materskej školy jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

  • Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

  • Dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov.

  • Od poplatkov je oslobodené aj dieťa, ktoré je predčasne zaškolené. Ak splní Kernov test školskej zrelosti a dieťa a rodič predloží rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy, posúva sa do kategórie predškolákov, za ktorých uhrádza poplatok štát.


  • Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • Dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky do 31. 12. kalendárneho roku, dvojročné deti sú prijímané výnimočne, každé prijatie je posudzované individuálne
  • Dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti
  • Prednostne dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • Prednostne dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky